Go to Top

Afspraken en Voorwaarden

AFSPRAKEN EN VOORWAARDEN

Als gebruiker van de website van ELWA (www.elwa.nl) bent u gehouden aan de volgende afspraken en voorwaarden.  Daarom  moet u ze zien in relatie tot de hele website of delen daarvan.

Licentie

Met de toestemming aan u voor toegang tot de website, geeft Elwa u een licentie. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met de afspraken en voorwaarden van deze licentie.

Op grond van deze licentie en onder het absolute recht van ELWA om toegang tot de hele of onderdelen van de website te veranderen, verkrijgt u het niet-exclusieve recht om:

  • Het materiaal op de website te bekijken
  • De website alleen te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van deze licentie.

Het is toegestaan om alle materiaal op de website te downloaden en gebruiken voor een tijdelijk doel  (zoals bijvoorbeeld het materiaal offline bekijken).

Downloaden van  materiaal op de website voor reproductie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ELWA en tegen betaling van een door ELWA vastgestelde vergoeding voor dat specifieke gebruik.

Uw verplichtingen

U bent gehouden aan de volgende bepalingen:

  • Kopiëren of vertalen voor commercieel gebruik, evenals reproduceren,aanpassen of wijzigen van alle materialen, teksten en foto’s op de website is niet toegestaan zonder  de uitdrukkelijke toestemming van ELWA
  • U dient ervoor zorg te dragen dat uw werknemers, onderaannemers en andere agenten (indien aanwezig) die geautoriseerde toegang tot de website hebben, op de hoogte zijn van de bepalingen en voorwaarden van deze licentie.
  • U mag materiaal op de website in welke vorm dan ook niet ter beschikking stellen of in gebruik geven aan andere personen dan werknemers, onderaannemers en andere agenten (indien aanwezig) zonder de schriftelijke toestemming van ELWA.
  • U mag het materiaal op de website niet gebruiken voor, of in verband met, diensten van een advies- of servicebureau.

Garantie

 ELWA garandeert niet dat het materiaal op de website correct, volledig of actueel is. Het bestaan ​​van onnauwkeurig, onvolledig of verouderd materiaal op de website heeft niet tot gevolg dat ELWA de voorwaarden van deze licentie schendt.

ELWA behoudt zich het recht voor materiaal op of vanaf de website zonder kennisgeving te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

ELWA garandeert niet dat de functies op de website of websites van derden ononderbroken of foutloos zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat elektronisch materiaal op de website en op websites van derden vrij is van virussen of andere schadelijke componenten .

De aansprakelijkheid van ELWA voor schending van een dergelijke geïmpliceerde voorwaarde zal worden beperkt tot een of meerdere van het volgende:

  • De vervanging van goederen of diensten waarop de inbreuk betrekking heeft of de levering van equivalente goederen of diensten.
  • De reparatie van dergelijke goederen of diensten.
  • De betaling van de kosten voor het vervangen van de goederen of diensten of voor het verkrijgen van gelijkwaardige goederen of diensten.
  • De betaling van de kosten voor het opnieuw laten uitvoeren van de goederen of het uitvoeren van de services.

ELWA is niet aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten, winst of zakelijke kansen of enige andere indirecte of gevolgschade, kosten of schade (met inbegrip van enige vordering van smartengeld) die voortvloeit uit een inbreuk op deze licentie,  of die voortkomt uit de levering van een defect programma of onjuiste materialen.

Wanneer u beslist om de website te bezoeken, erkent u dat u zich op uw onafhankelijke oordeel hebt verlaten. U bent dus niet op een door ELWA gemaakte verklaring afgegaan die niet uitdrukkelijk in deze licentie is vermeld of op beschrijvingen of illustraties of specificaties in een document, inclusief catalogi of publiciteitsmateriaal geproduceerd door ELWA (welk materiaal mogelijk verouderd of al vervangen is).

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent dat het materiaal op de website onderwerp is van copyright © en dat het materiaal het onderwerp is van ander intellectueel eigendom en wettelijke rechten (inclusief rechten van derden).

U mag, gedurende of na afloop van deze licentie, geen enkele handeling toestaan ​​die een van deze rechten schendt en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, erkent u uitdrukkelijk dat u het materiaal op de website niet mag kopiëren , behalve waar dat  uitdrukkelijk anders is toegestaan ​​door deze licentie.

Schadeloosstelling

U moet ELWA (blijvend) schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheid, schade, claims, verliezen, kosten en uitgaven die ELWA kan oplopen aan een derde partij of aan u als gevolg van uw schending van de bepalingen van deze licentie.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. U accepteert dat ELWA geen zeggenschap heeft over en niet verantwoordelijk is voor materiaal dat zich op websites van derden bevindt. Mogelijk moet u voldoen aan alle vereisten van derden met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van de website van die derde partij.

Het is gebruikers verboden om een ​​link naar de website te plaatsen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ELWA en op voorwaarden die beantwoorden aan de eisen van ELWA.

 

Disclaimer

U accepteert dat ELWA niet verantwoordelijk is voor fouten of weglatingen met betrekking tot het materiaal op de website.

U accepteert dat ELWA geen toezeggingen doet om toegang te verlenen tot de website op enig specifiek moment, of voor een bepaalde periode. U stemt ermee in dat ELWA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een eventuele vertraging in de toegankelijkheid van de website of enige gevolgen die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van de website.

 

Licentievoorwaarden

Deze licentie begint bij uw toegang tot de website en wordt voor altijd verleend. De licentie kan echter zonder voorafgaande kennisgeving door ELWA worden beëindigd als u de voorwaarden van deze licentie overtreedt.

Na beëindiging moet u of uw vertegenwoordiger alle kopieën, elektronisch en afgedrukt, van materiaal dat u in bezit of onder uw controle hebt, en dat is verkregen van de website, vernietigen of anderszins retourneren of verwijderen op de manier die door ELWA is voorgeschreven.

Beëindiging op grond van deze clausule doet geen afbreuk aan de rechten of rechtsmiddelen die ELWA anders krachtens deze licentie of wettelijk zou hebben.

Wijzigingen in deze licentie

Dit zijn de huidige afspraken en voorwaarden behorend bij de licentie.

ELWA kan op elk moment de algemene voorwaarden van deze licentie wijzigen en aanvullen  door de Afspraken en Voorwaarden voor Gebruik  op de website te publiceren. U gaat ermee akkoord dat ELWA u op deze manier voldoende op de hoogte heeft gesteld van wijzigingen en aanvullingen.

Het is uw verantwoordelijkheid om vertrouwd te raken met de huidige bepalingen en voorwaarden telkens wanneer u de website bezoekt.

 

Verklaring van afstand

Als ELWA nalaat of het recht verwaarloost om op enig moment een van de bepalingen van deze licentie af te dwingen, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de rechten van ELWA onder deze licentie.